Kaple sv. Anny v Horním Údolí

Záchrana a náročná obnova zdevastované kaple sv. Anny v Horním Údolí se započala v roce 2016. Nejprve byla naším spolkem odkoupena ruina kaple i s přilehlými pozemky a vypracován projekt její rekonstrukce a postupné revitalizace. Projekt počítá s moderním a progresivním architektonicko-technickým řešením opravy vlastního objektu kaple a zároveň s co nejširší variabilitou uspořádání vnitřního prostoru tak, aby umožnil její trvalé využití pro různé výtvarné či hudební akce. Po přípravné fázi spočívající ve vyčištění okolí poutního místa, vykácení náletových a nemocných dřevin, vyvezení stavební sutě z prostoru kaple i z jejího okolí a statickém zajištění objektu byly zahájeny odborné stavební práce na opravě kaple podle schváleného projektu.     

Zahájené stavebně-rekonstrukční práce spočívají v rozebrání a znovupostavení poškozené nejvyšší stavební části průčelí kaple, odstranění zbytků zcela zdevastované kupole nad presbytářem, rozebrání a obnovení staticky narušené stropní klenby před presbytářem a postupném rozebrání a obnovení všech poškozených nadokenních cihlových oblouků. Následně byly realizovány opravy narušeného a dozdění chybějícího obvodového zdiva kaple tak, aby mohlo být ztuženo a staticky svázáno železobetonovým monolitickým věncem. Veškerá naše aktivita postupně směřuje k tomu, aby byl objekt ještě před zimními měsíci dostatečně zajištěn proti povětrnostním vlivům. Další pokračování obnovy kaple sv. Anny je bytostně závislé na získání dalších finančních prostředků z různých zdrojů.     

Podstatná většina provedených prací na kapli sv. Anny byla dosud realizována svépomocí a formou organizovaných sobotních brigád členy našeho spolku a ostatními aktivními lidmi z Horního a Dolního Údolí i Zlatých Hor. V současné době již však převažují odborné stavební práce, které je možno realizovat pouze externími stavebními a montážními firmami. Z tohoto důvodu je nadmíru klíčové zajistit dostatečné financování tohoto projektu, které leží stále ještě na bedrech iniciátorů obnovy kaple z řad našich členů a na velkorysých sponzorských darech spřízněných firem.  

Děkujeme všem dárcům (jednotlivcům i firmám) za poskytnuté finanční prostředky i technickou pomoc při obnově zdevastované kaple sv. Anny. Velice si vážíme Vaší podpory, bez které by nebylo možné poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí znovu oživit. Uvítáme jakoukoliv Vaši další pomoc při záchraně této sakrální památky.

 

pro více informací klikněte níže:

poutní místo sv. Anny

projekt obnovy kaple

sv. Anna - fotogalerie